ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ samsugn MLT-D203U จำนวน 6 กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง