ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธารศิลา หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ยาว 2,000 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 1,650 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ช่วงที่ 3 ยาว 150 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ตามแบบ อบต.คำโพนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง