องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 0-4554-0603 โทรสาร : 0-4554-0603

account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสำราญ นนทะพรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสำราญ นนทะพรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางราตรี รูปโฉม
นักพัฒนาชุมชน
นางราตรี รูปโฉม
นักพัฒนาชุมชน
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ
นางรัตนาพร บุญช่วย
นักทรัพยากรบุคคล
นางรัตนาพร บุญช่วย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอาพร ได้เลิศ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอาพร ได้เลิศ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายทวีชัย ศิรินัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายทวีชัย ศิรินัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ.อ.ประมูล นามแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.อ.ประมูล นามแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวคณิตตา มาบัง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวคณิตตา มาบัง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายบรรดิษ ศรีชาติ
พนักงานขับรถยนต์
นายบรรดิษ ศรีชาติ
พนักงานขับรถยนต์
นายเดชา ประชุมเหล็ก
พนักงานดับเพลิง
นายเดชา ประชุมเหล็ก
พนักงานดับเพลิง
นางสาวมัณฑนา ไขบรรเทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวมัณฑนา ไขบรรเทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวัฒนา จันทรชาติ
ยามรักษาความปลอดภัย
นายวัฒนา จันทรชาติ
ยามรักษาความปลอดภัย
นายสุนทร จำปานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุนทร จำปานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุนันท์ บัวใหญ่
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสุนันท์ บัวใหญ่
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายไชยน สีทน
คนงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายไชยน สีทน
คนงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางนารีรัตน์ นามแสน
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน
นางนารีรัตน์ นามแสน
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริยา สำราญรื่น
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
นางสาวศิริยา สำราญรื่น
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
นายวิทยา ศรีจันทร์นวน
คนงานปฏิบัติงานป้องกันฯ
นายวิทยา ศรีจันทร์นวน
คนงานปฏิบัติงานป้องกันฯ
นายประสิทธิ์ แสนเจริญสุข
คนงานประจำศูนย์ต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
นายประสิทธิ์ แสนเจริญสุข
คนงานประจำศูนย์ต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
นายกัน ลาหาญ
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายกัน ลาหาญ
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายวัฒนา บุบผาวงศ์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ
นายวัฒนา บุบผาวงศ์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ
นายเฉลิม สารคะณา
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถขยะ
นายเฉลิม สารคะณา
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถขยะ
นายสมบูรณ์ ขุนพาณิชย์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายสมบูรณ์ ขุนพาณิชย์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นางสาวอภินันท์ รักไทย
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานสาธารณสุข
นางสาวอภินันท์ รักไทย
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานสาธารณสุข
account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวประชุมพร ชายหิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางสาวประชุมพร ชายหิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปก/ชง
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปก/ชง
นางสาวณิชนันทน์ การะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวณิชนันทน์ การะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุรีย์ภรณ์ พรมลาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุรีย์ภรณ์ พรมลาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุจิตรา สุภโกศล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุจิตรา สุภโกศล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวน้ำทิพย์ ชินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวน้ำทิพย์ ชินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายจตุชัย แก้วประเสริฐ
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
นายจตุชัย แก้วประเสริฐ
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
account_box กองช่าง
นายสำราญ นนทะพรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสำราญ นนทะพรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.
(ว่าง)
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.
นายตะวัน วงค์สุข
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายตะวัน วงค์สุข
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายอนันตพล ลาเลิศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอนันตพล ลาเลิศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศักดิ์ประชา จำปานนท์
คนงานทั่วไปปฏิบัติช่างสำรวจ
นายศักดิ์ประชา จำปานนท์
คนงานทั่วไปปฏิบัติช่างสำรวจ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
(ว่าง)
นักสันทนาการ ปก./ชก.
(ว่าง)
นักสันทนาการ ปก./ชก.
นางวัลลภา โล่ห์คำ
ครูผู้ดูแลเด็ก รษก. แทน
หัวหน้าศูนย์ ศพด.สามแยก
นางวัลลภา โล่ห์คำ
ครูผู้ดูแลเด็ก รษก. แทน
หัวหน้าศูนย์ ศพด.สามแยก
นางรักษา ทองแรง
ครูผู้ดูแลเด็ก รษก. แทน
หัวหน้า ศพด.หินเกิ้ง
นางรักษา ทองแรง
ครูผู้ดูแลเด็ก รษก. แทน
หัวหน้า ศพด.หินเกิ้ง
นางลำไพ จำปานนท์
ครูผู้ดูแลเด็ก รษก. แทน
หัวหน้า ศดว.ศรีสว่าง
นางลำไพ จำปานนท์
ครูผู้ดูแลเด็ก รษก. แทน
หัวหน้า ศดว.ศรีสว่าง
นางรุจิรา หมั่นสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สามแยก
นางรุจิรา หมั่นสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สามแยก
นางรุ่งทิพย์ ยงยุทธ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สามแยก
นางรุ่งทิพย์ ยงยุทธ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สามแยก
นางนารี พินิจ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หินเกิ้ง
นางนารี พินิจ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หินเกิ้ง
นางบัวลอน ฐานวิเศษ
ผู้ช่วยครู ผดด.ศดว.ศรีสว่าง
นางบัวลอน ฐานวิเศษ
ผู้ช่วยครู ผดด.ศดว.ศรีสว่าง
นางสรัญญา มนัส
ผู้ช่วยครู ผดด. ศพด.หินเกิ้ง
นางสรัญญา มนัส
ผู้ช่วยครู ผดด. ศพด.หินเกิ้ง
นางบุญมา เสียงหวาน
ผู้ช่วยครู ผดด.ศดว.ศรีสว่าง
นางบุญมา เสียงหวาน
ผู้ช่วยครู ผดด.ศดว.ศรีสว่าง
นางสาวสุกัญญา วรบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุกัญญา วรบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเจนจิรา ชารีหอม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเจนจิรา ชารีหอม
ผู้ดูแลเด็ก
นางอาภาพร โสระเวก
ผู้ดูแลเด็ก
นางอาภาพร โสระเวก
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 124