messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
group คณะผู้บริหาร
นางสาวจรวยศรี พันโบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
โทร : 0642650158
นายวินา ฐานะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
โทร : 0933914246
นายไสว จำปานนท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
โทร : 0962600267
นางบัวเงิน พันธุ์ดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
โทร : 0807379164
group สมาชิกสภา
นายสมพงษ์ ชื่นตา
ประธานสภา.อบต.คำโพน
โทร : 0801344043
นายอรุณ สารคณา
รองประธานสภา.อบต.คำโพน
โทร : 0884770955
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
เลขานุการสภา.อบต.คำโพน
โทร : 045525870
นายวีระพงษ์ จำปานนท์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0956135379
นายประศาสตร์ ฟองน้อย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0878710560
นายประสิทธิ์ แสนเจริญสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0853039878
นายจันที ประชุมเหล็ก
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0953964981
นางสาวอารยา ฟองอ่อน
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 0637644668
นายจอม บุญเมือง
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 0925755906
นายทวี เทพท้าว
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0702261658
นายธีรวัฒน์ ฟองน้อย
ส.อบต. หมู่ 10
โทร : 0956079738
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
โทร : 0821343506
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัด อบต.คำโพน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0821343506
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0621988786
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัด อบต.คำโพน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0821343506
นางสาวสิรินยา แสนธิสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 045525870
group สำนักปลัด
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัด อบต.คำโพน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0821343506
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : -
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ
นางสาวสิรินยา แสนธิสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0618902463
จ่าเอกประมูล นามแสน
นักป้องกันฯชำนาญการ
โทร : 0648515895
นายปฏิวัติ ชาผู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0845022701
นางสาวคณิตตา มาบัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 045525870
จ่าเอกนคร รักพรม
เจ้าพนักงานนักป้องกันฯปฏิบัติงาน
โทร : 045525870
ว่าง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
โทร : -
นางสาวมัณฑนา ไขบรรเทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 045525870
นายเดชา ประชุมเหล็ก
พนักงานดับเพลิง
โทร : 045525870
นายกัน ลาหาญ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 045525870
นายถนอมศักดิ์ พรหรมจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 045525870
นายสุนันท์ บัวใหญ่
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทร : 045525870
ว่าง
นักการภารโรง
โทร : 045525870
นางสาวศิริยา สำราญรื่น
คนงานฯปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
โทร : 045525870
นายรัฐพล เพาะพืช
คนงานฯปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0829804171
นายวิทยา ศรีจันทร์นวน
คนงานทั่วไปช่วยงานป้องกัน
โทร : 045525870
นายไชยน สีทน
คนงานฯขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 045525870
นายพัฒนา ศรีจันทร์
คนงานทั่วไปประจำรถดับเพลิง
โทร : 045525870
นายวงศ์ธวัช หมั่นสาร
คนงานทั่วไปประจำรถดับเพลิง
โทร : 045525870
นายสุริยา ประเคน
คนงานทั่วไปประจำรถดับเพลิง
โทร : 045525870
นายณรงค์ชัย สมคะเนย์
คนงานฯปฏิบัติหน้าที่ขับรถน้ำเอนกประสงค์
โทร : 045525870
นางสาวนันทภัค กาเผือก
คนงานประจำศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
โทร : 045525870
นางสาวศิริลักษณ์ พันเอ็ด
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานกิจการสภา
โทร : 0996908845
group กองคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : -
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : -
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : -
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวน้ำทิพย์ ชินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 045525870
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : -
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 045525870
นายเกษม หลุมทอง
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
โทร : 045525870
นายหริพันธ์ เสมอบุญ
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการกองคลัง
โทร : 045525870
group กองช่าง
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0621988786
ว่าง
นายช่างโยธา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานประปาฯ
นายตะวัน วงค์สุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 045525870
นายอนันตพล ลาเลิศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 045525870
นายสง่าศักดิ์ พันโบ
คนงานฯ ปฏิบัติงานช่างสำรวจ
โทร : 045525870
นายนิวัฒน์ สุรารักษ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 045525870
นางสาววรรณวิภา ดาลัย
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการกองช่าง
โทร : 045525870
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัด อบต.คำโพน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0821343506
ว่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : -
ว่าง
สันทนาการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -
นางรุจิรา หมั่นสาร
ครู คศ.๒
โทร : 0892840921
นางนารี พินิจ
ครู คศ.๒
โทร : 0856107995
นางรุ่งทิพย์ ยงยุทธ
ครู คศ.๒
โทร : 0810620318
นางวัลลภา โล่ห์คำ
ครู คศ.๒
โทร : 0883509926
นางรักษา ทองแรง
ครู คศ.๒
โทร : 0851054319
นางสาวเจนจิรา ชารีหอม
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 045525870
นางทรงพร มนัส
ผู้ดูแลเด็ก
นางศรีไพร บุษรากรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีรัตน์ เรืองวัณณภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางทองมี บุญโท
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรัฏฐ์ พันธ์โยศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางอาภาพร โสระเวก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุนทร มะลิลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา ผิวทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุปราณี งามแฉล้ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราภรณ์ กล่อมใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทิมา จารุตัน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราภรณ์ นิตลักษณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเสาวลักษณ์ บุปผาวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัญญา วรบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 045525870
นางสาวสุภาวดี พันธุ์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุกองการศึกษา
โทร : 045525870
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : -
group กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวสิรินยา แสนธิสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 045525870
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : -
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
โทร : -
นายบรรดิษ ศรีชาติ
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
คนงานฯปฏิบัติงานสาธารณสุข
โทร : -
นายวัฒนา บุปผาวงศ์
คนงานฯปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 045525870
ว่าง
คนงานฯปฏิบัติงานขับรถขยะ
โทร : -
นายสิทธิพล หาวงษ์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุข
โทร : 045525870