messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle สภาพสังคม
สภาพสังคม
การศึกษา - มีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ โรงเรียนบ้านคำโพน โรงเรียนบ้านนิคม โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 16 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 14 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 6 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 16 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 4 คน - มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง คือ ศูนย์บ้านคำโพน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 3 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 14 แห่ง - โบสถ์ 1 แห่ง ด้านสาธารณสุข ตำบลคำโพน มีสถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง คือ - สถานีอนามัยบ้านคำโพน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน พนักงานจ้าง 1 คน โดยรับผิดชอบผู้ป่วย 5 หมู่บ้าน คือ บ้านคำโพน(ม.3, 9) บ้านหินเกิ้ง บ้านธารศิลา บ้านภูดานกอย - สถานีอนามัยบ้านสามแยก มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน พนักงานจ้าง 5 คน โดยรับผิดชอบผู้ป่วย 5 หมู่บ้าน คือ บ้านสามแยก บ้านโค้งอร่าม บ้านพุทธศิลป์ บ้านดอนนกยูง บ้านนิคม - อัตราการมีส้วมใช้ ร้อยละ 100 % - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 144 คน