องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 0-4554-0603 โทรสาร : 0-4554-0603

check_circle สภาพสังคม
สภาพสังคม
การศึกษา - มีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ โรงเรียนบ้านคำโพน โรงเรียนบ้านนิคม โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 16 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 14 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 6 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 16 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 4 คน - มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง คือ ศูนย์บ้านคำโพน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 3 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 14 แห่ง - โบสถ์ 1 แห่ง ด้านสาธารณสุข ตำบลคำโพน มีสถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง คือ - สถานีอนามัยบ้านคำโพน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน พนักงานจ้าง 1 คน โดยรับผิดชอบผู้ป่วย 5 หมู่บ้าน คือ บ้านคำโพน(ม.3, 9) บ้านหินเกิ้ง บ้านธารศิลา บ้านภูดานกอย - สถานีอนามัยบ้านสามแยก มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน พนักงานจ้าง 5 คน โดยรับผิดชอบผู้ป่วย 5 หมู่บ้าน คือ บ้านสามแยก บ้านโค้งอร่าม บ้านพุทธศิลป์ บ้านดอนนกยูง บ้านนิคม - อัตราการมีส้วมใช้ ร้อยละ 100 % - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 144 คน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 179