องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 0-4554-0603 โทรสาร : 0-4554-0603

info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (VISION) ในการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (VISION) ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลคำโพนเป็นตำบลขนาดกลางประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลางและสงบสุขและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดีจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ พัฒนายั่งยืน ฟื้นฟูประเพณี สุขภาพดีทั่วหน้า การศึกษาเจริญ เพลิดเพลินแหล่งท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
พันธกิจ (MISSION)
พันธกิจ (MISSION) 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและครอบครัว 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 6. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด 7. ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 9. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34