องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 0-4554-0603 โทรสาร : 0-4554-0603

account_box สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางราตรี รูปโฉม
นักพัฒนาชุมชน
นางราตรี รูปโฉม
นักพัฒนาชุมชน
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ
นางรัตนาพร บุญช่วย
นักทรัพยากรบุคคล
นางรัตนาพร บุญช่วย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอาพร ได้เลิศ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอาพร ได้เลิศ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายทวีชัย ศิรินัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายทวีชัย ศิรินัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ.อ.ประมูล นามแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.อ.ประมูล นามแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวคณิตตา มาบัง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวคณิตตา มาบัง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายบรรดิษ ศรีชาติ
พนักงานขับรถยนต์
นายบรรดิษ ศรีชาติ
พนักงานขับรถยนต์
นายเดชา ประชุมเหล็ก
พนักงานดับเพลิง
นายเดชา ประชุมเหล็ก
พนักงานดับเพลิง
นางสาวมัณฑนา ไขบรรเทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวมัณฑนา ไขบรรเทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวัฒนา จันทรชาติ
ยามรักษาความปลอดภัย
นายวัฒนา จันทรชาติ
ยามรักษาความปลอดภัย
นายสุนทร จำปานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุนทร จำปานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุนันท์ บัวใหญ่
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสุนันท์ บัวใหญ่
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายไชยน สีทน
คนงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายไชยน สีทน
คนงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางนารีรัตน์ นามแสน
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน
นางนารีรัตน์ นามแสน
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริยา สำราญรื่น
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
นางสาวศิริยา สำราญรื่น
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
นายวิทยา ศรีจันทร์นวน
คนงานปฏิบัติงานป้องกันฯ
นายวิทยา ศรีจันทร์นวน
คนงานปฏิบัติงานป้องกันฯ
นายประสิทธิ์ แสนเจริญสุข
คนงานประจำศูนย์ต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
นายประสิทธิ์ แสนเจริญสุข
คนงานประจำศูนย์ต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
นายกัน ลาหาญ
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายกัน ลาหาญ
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายวัฒนา บุบผาวงศ์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ
นายวัฒนา บุบผาวงศ์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ
นายเฉลิม สารคะณา
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถขยะ
นายเฉลิม สารคะณา
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถขยะ
นายสมบูรณ์ ขุนพาณิชย์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายสมบูรณ์ ขุนพาณิชย์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นางสาวอภินันท์ รักไทย
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานสาธารณสุข
นางสาวอภินันท์ รักไทย
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานสาธารณสุข
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 175