messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
โทร : 0821343506
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัด อบต.คำโพน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0821343506
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0621988786
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัด อบต.คำโพน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0821343506
นางสาวสิรินยา แสนธิสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 045525870