messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัด อบต.คำโพน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0821343506
ว่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : -
ว่าง
สันทนาการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -
นางรุจิรา หมั่นสาร
ครู คศ.๒
โทร : 0892840921
นางนารี พินิจ
ครู คศ.๒
โทร : 0856107995
นางรุ่งทิพย์ ยงยุทธ
ครู คศ.๒
โทร : 0810620318
นางวัลลภา โล่ห์คำ
ครู คศ.๒
โทร : 0883509926
นางรักษา ทองแรง
ครู คศ.๒
โทร : 0851054319
นางสาวเจนจิรา ชารีหอม
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 045525870
นางทรงพร มนัส
ผู้ดูแลเด็ก
นางศรีไพร บุษรากรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีรัตน์ เรืองวัณณภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางทองมี บุญโท
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรัฏฐ์ พันธ์โยศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางอาภาพร โสระเวก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุนทร มะลิลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา ผิวทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุปราณี งามแฉล้ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราภรณ์ กล่อมใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทิมา จารุตัน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราภรณ์ นิตลักษณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเสาวลักษณ์ บุปผาวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัญญา วรบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 045525870
นางสาวสุภาวดี พันธุ์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุกองการศึกษา
โทร : 045525870
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : -